Skip to content

Vedtekter

Last ned i pdf-format; Klikk her

 

§1 Formål:
Unge SPOR vil arbeide for å utvikle å fremme ungdommens eget engasjement og tilbud innen kulturaktiviteter og kulturforståelse.
.
§2 Foreningens oppgaver: Engasjere ungdommen, bidra til at ungdom blir mer aktive og bygger nettverk. Fremme kompetanse hos ungdommen inne kulturformidling og kulturforståelse- gjennom fokus på forestilling (revy, teater, musikal) og forestillingsprossessen.

Organisere kulturbaserte aktiviteter for ungdommer, eventuelt og foresatte.

Holde kurs og gi veiledning. Eks sceneteknikk, showdans, sminke, scenografi, skuespillerteknikk, improvisasjon, formidlingsteknikk og produksjonsledelse.

Være en støttespiller for ungdom som vil opp og frem.

Samarbeide med andre organisasjoner internasjonalt, og nasjonalt, som arbeider for samme formål som Unge SPOR.
.
§3 Medlemskap og kontigent:
Unge SPOR er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

Unge SPOR er for alle ungdommer mellom 14-25 år, bosatt på Jæren eller omegn, som kan og vil noe innenfor kultur. Det foreligger krav til våre medlemmer om vilje og engasjement for det kreative og estetiske. Foresatte kan være støttemedlem i organisasjonen, men har ikke stemmerett og valgbarhet.

Medlemmene forplikter seg til å delta aktivt i organisasjonen og dens arbeid, drift, tilstellinger og lignende. Passive medlemmer kan bli bedt om å vike sin plass, til fordel for et mer aktivt medlem. Styret kan fastsette og endre minste krav for deltakelse på dugnader, tilstellinger og aktiviteter, som en forutsetning for medlemskap i Unge SPOR.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes av styret som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

.
§4 Årsmøtet:
Årsmøtet, som holdes innen utgangen av mai måned hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Styret kaller inn til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forsslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Medlemmer har en stemme og styrets leder kan benytte seg av dobbelstemme ved stemmelikhet. Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med allminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidatere enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved å benytte styreleders dobbelstemme.

Årsmøtet skal:
1. Behandle Unge Spor sin årsmelding
2. Behandle Unge Spor sitt regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Fastsette kulturstipend
6. Vedta Unge Spor sitt budsjett
7. Velge:
Leder
Styremedlemmer

.

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styre bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

.
§6 Styret:
Unge SPOR ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 1 leder, 1 nestleder/kunstnerisk leder, 2 styremedlemmer, og inntil 4 varaer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med maksimum to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.

Styret skal holde møtet når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmer forlanger det.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

.
§7 Styrets oppgaver:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3, Administrere, og føre nødvendig kontroll med Unge SPORs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
4. Oppnevne et utvalg for Unge SPORs Kulturstipend, evaluere stipendets verdi og effekt, samt administrere på forespørsel fra utvalget.
5. Reprensenter Unge SPOR utad
6. Organisere logistikk spørsmål
7. Leie inn og administrere instruktører, lyd og lys og lignende.

.
§8 Økonomi:
Unge SPOR er selveiende, og ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over dens formue.

Eventuelle overskudd fra et års forestilling/prosjekt blir ført tilbake til organisasjonen, og derfra overført til nye forestillinger/prosjekt i Unge SPOR.

Unge SPOR kan utbetale mindre honorar til instruktører og annen innleid kompetanse.

Ved evt. oppløsning av Unge SPOR og økonomisk overskudd, fastsetter ekstraordinært årsmøte en veldedig organisasjon som skal overta midlene, fortrinnsvis med satsingsområde innen kulturvirksomhet.

.

§9 Instruktører:
Styret velger og leier inn instruktør og manus. Under et prosjekt har styret sammen med prosjektleder og instruktør ansvaret for driften av prosjektet. Ved beslutnings problematikk, har styret det avgjørende ordet.

.
§10 Organisasjonsledd:
Unge SPOR kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Unge SPORs årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

Styret har plikt ovenfor årsmøtet til å rapportere om aktiviteter i de ulike lokallag/grupper.

Lokallag/grupper kan ikke inngå avtaler, økonomiske forpliktelser hefter hele Unge SPOR eller reprensentere Unge SPOR utad, uten styrets godkjennelse.

.
§11 Oppløsning:
(Denne paragrafen kan ikke endres)

Oppløsning av Unge SPOR kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 mnd senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutningen med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Unge SPOR. Vedtak om sammensluting og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 12

.
§12 Endring av vedtektene:
Endringene i disse vedtektene kan bare foretas på et årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 

Sist endring/oppdatering av vedtektene ble gjort: 03.juni 2014 av F.F.