Skip to content

Vedtekter

Tilbake til siden; Kulturstipend

Vedtekter for Unge SPORs kulturstipend

 

§ 1. FORMÅL

Formålet med Unge SPORs kulturstipend er å støtte og motivere til sporsetting i kultur, etablering og videreføring av kulturtilbud, samt annet kulturrelatert arbeid.

 

§ 2. STIPENDUTVALGET

Stipendutvalget skal være sammensatt av minst 4 styremedlemmer fra Unge SPOR. Endringer i vedtektene skal godkjennes av Årsmøtet i Unge SPOR.

 

§ 3. MOTTAKERE

Plakat kulturstipend copy (rez)

Unge SPORs kulturstipend tildeles person(er), gruppe(r), lag og/eller organisasjoner som gjennom sitt arbeid bidrar til styrking av kultur og/eller kulturtilbud i Norge.

Arbeidsformen skal utelukkende være ulønnet og frivillig innsats.

Den som søker må bo i Norge, ha nær tilknytning til og/eller utøve sin kulturelle virksomhet i Norge.

 

§ 4. TILDELING

Tildeling av kulturstipend skjer etter søknad fra den enkelte person eller den organisasjonen som vedkommende er tilknyttet. Det søkes på fastsatt søknadsskjema som fås ved henvendelse til Unge SPOR. Søknadsskjema legges ut på Unge SPORs hjemmeside.

Søknadsfristen fastsettes til 1. juni.

Unge SPORs kulturstipend deles ut hvert år i den utstrekning det stilles midler til rådighet i budsjettet og i den grad stipendutvalget får kvalifiserte søkere.

Stipendutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturstipend, og forbeholder seg retten til ikke å dele ut kulturstipendet dersom  stipendutvalgets flertall ikke finner søker(ne) verdig. Stipendutvalgets avgjørelse, avslag og/eller tildeling kan ikke påklages.

 

§ 5. FORDELING AV STIPEND

Det settes av inntil kr 50.000,- til kulturstipend hvert år. Stipendutvalget står fritt til å dele ut hele beløpet til en eller flere personer, grupper, lag og/eller organisasjoner. Minstesatsen på tildeling av kulturstipendet er kr 5.000,-.

 

§ 6. BETINGELSER

Kulturstipendet må nyttes til en eller flere konkrete tiltak der hensikten er å hente inspirasjon, videreutvikle kulturtilbud, videreutvikle seg selv som aktør/utøver, instruktør eller leder innenfor sin aktivitet (eks: reise, kurs, utdanning, videreutdanning, utstyr innkjøp, instrument innkjøp, arrangement og lignende).

Den og/eller de som mottar kulturstipend sender en kortfattet rapport med tilhørende regnskap til Unge SPOR om hva stipendet er brukt til. Rapporten legges frem som en referatsak i stipendutvalget. Stipendet må brukes senest 1 år etter tildeling.

Den og/eller de som mottar kulturstipend skal ved produksjon av reklamemateriell (eksempel; plakater, programblad, flyere, hjemmeside o.l.) og offentlige omtaler (eksempel; avis, magasin, tv, radio o.l.) synliggjøre at Unge SPORs Kulturstipend har støttet tiltaket.

Ubrukte midler skal gå tilbake til Unge SPOR og kunne nyttes til stipend etter nytt vedtak i stipendutvalget.

 

Vedtektene er godkjent av stipendutvalget den 02. mars 2014